Antella enceta l’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

Antella enceta el procés de participació del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Començarà amb una sessió informativa, que se celebrarà el dimarts 4 de maig a les 18.30 h en l’Auditori, amb l’objectiu d’involucrar els veïns i veïnes en el procés per a què donen la seua visió de com millorar la recollida selectiva i reduir la producció de residus domèstics a Antella.

El procés de participació seguirà amb una segona sessió participativa presencial i es complementarà amb un període de participació online per a obrir la participació a totes aquelles persones que no hagen pogut unir-se a la sessió presencial, així com facilitar que tots els veïns i veïnes d’Antella puguen conèixer i validar les aportacions rebudes en la participació presencial i online. Per a la participació online s’habilitarà un qüestionari en la plataforma www.municipis2030.es.

Este procés de participació s’emmarca dins dels treballs d’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables del municipi (PLGRDA). El PLGRDA serà un pla d’acció amb la implementació del qual es pretén assolir els objectius de reciclatge de les distintes fraccions de residus domèstics que s’exigeix en la normativa en vigor. Este document servirà també per a fer una diagnosi inicial de la gestió de residus domèstics que s’està fent al municipi i dels rendiments de separació que s’estan obtenint.

Les aportacions rebudes pels participants en el procés de participació s’incorporaran al disseny de les millores que es poden implementar per a assolir els objectius previstos. Entre estes millores s’inclourà la consolidació del canvi de model de recollida que s’està fent al municipi per a afavorir la recollida selectiva, i també la posada en marxa d’accions de comunicació, sensibilització i prevenció, així com de regulació, seguiment i control.

La normativa Europea en matèria de residus i la seua transposició a l’ordenament jurídic espanyol[1] centren els seus objectius en la prevenció i reciclatge, seguint el principi de jerarquia següent: prevenció, reutilització, reciclat, recuperació amb altres finalitats (com la valorització energètica) i eliminació.

A la Comunitat Valenciana, el Pla Integral de Residus 2019-2022 (PIRCVA) [2] fixa uns objectius de reciclatge del residu domèstic generat que es van incrementant anualment fins aplegar al 67% en 2022. A més, s’exigeix la recollida separada del bioresidu amb un objectiu de recuperació del 50% per al 2022.

[1] Directiva Marc de Residus 2008/98/CE (DOUE núm. L 312/3, de 22.11.2008). Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/2011) modificada per la llei 11/2012, de 19 de desembre de 2012, de mesures urgents en matèria de medi ambient (BOE núm. 305, de 20/12/2012).

[2] Decret 55/2019, de 5 de abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8536, 26.04.2019).

One thought on “Antella enceta l’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

  1. Una merda la gestió dels residus. Posseu contenedors de tots en cada carrer i dixeuse de trellats i tonteries. No es busca el benestar a les persones del poble, només el benestar de la vostra butxaca importantvos una merda les persones. Ineptes.

Deixa un comentari

%d bloggers like this: